ข่าวเด่น

รมว.พิมพ์ภัทรา สั่งการดีพร้อม เดินเกมยกระดับศักยภาพโกโก้ไทยสู่การเป็นโกโก้ฮับ สนับสนุนนโยบายนายฯ ผลักดันสระแก้วสู่โกโก้ฮับภาคตะวันออก
ชมข้อมูล
อ่างเก็บน้ำพระปรง
สระแก้ว สระขวัญ
วัดนครธรรม
ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง
ละลุ
วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
ปราสาทเขาน้อยสีชมพู
ตลาดโรงเกลือ
อโณชาไหมไทย
ขนมถ้วยฟูสมุนไพร
ผ้ามัดหมี่
เมล่อน ปลอดสารพิษ
พระมองตาม
ผ้าขาวม้า
ศิลปะเดคูพาจ
แคบหมู

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.พิมพ์ภัทรา สั่งการดีพร้อม เดินเกมยกระดับศักยภาพโกโก้ไทยสู่การเป็นโกโก้ฮับ สนับสนุนนโยบายนายฯ ผลักดันสระแก้วสู่โกโก้ฮับภาคตะวันออก
นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดงาน Cacao Go To The Future ณ วิสาหกิจชุมชน คุ้มเพชรโกโก้ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และเปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เร่งผลักดันโกโก้สู่การเป็นโกโก้ฮับ THAI COCOA HUB และพืชเศษฐกิจหลักของไทยอย่างต่อเนื่องผ่านแผนการดำเนินงานระยะสั้น Quick Win Plan เดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมโกโก้ ด้วยพลังแนวคิดใหม่ให้ดีพร้อม พร้อมดันโกโก้สระแก้วสู่โกโก้บภาคตะวันออกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
จ.สระแก้ว ขับเคลื่อนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปี 67 ส่งเสริม 3 แหล่งท่องเที่ยว อ.เขาฉกรรจ์ สู่ "แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร"
เมื่อ 22 มกราคม 2567 นพ.อิทธิพล อุดตมะปัญญา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ มีนางลอองจันทร์ คำภิรานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา
ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในหมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำแห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 รวม 3 ฉบับ
นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงรวม 3 ฉบับ ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ ดังนี้
คู่สมรสคณะรัฐมนตรีเดินทางมอบระบบกรองน้ำ อุปกรณ์การเรียน ให้แก่ ร.ร.ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย จังหวัดสระแก้ว
วันนี้ ( 18 ธ.ค.) เวลา 11.00 น. คณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี นำโดยแพทย์หญิงพักตร์พิไล ทวีสิน ภริยานายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ อาทิ นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน ภริยานายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี,นางปวีณา พหิทธานุกร ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ,นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นางระเบียบรัตน์ พงษ์พาณิชย์ ภริยานายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์ รมว.วัฒนธรรม เป็นต้น
จ.สระแก้ว บูรณาการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชน
ที่ห้องประชุมรักษ์วินัย กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประชุมด้านความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานราชการ ตำรวจ สถานศึกษา ท้องถิ่น โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วในฐานะเลขานุการ จัดขึ้น เพื่อร่วมกันจัดทำแผน กิจกรรม มาตรการเชิงบูรณาการ จัดการความเสี่ยงและขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ให้สามารถลดผลกระทบลดความสูญเสียในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม
จังหวัดสระแก้วจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ที่อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ เทศบาลเมืองสระแก้ว นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรฉัตรติยาราชนารี เนื่องด้วยวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระองค์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government