จป.สระแก้วบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมครบรอบ 36 ปี

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรม วัน จป. 11 พฤศจิกายน ครบรอบ 36 ปี “จป.สระแก้ว บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม” ที่ วัดห้วยโจด ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน นายจ้าง ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของหนาวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสระแก้วโดยร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้บริเวณวัด ทาสี ตัดหญ้าสวนป่าประดู่ ทำความสะอาดบริเวณวัดดังกล่าว
ว่าที่ร้อยตรี กิตติวัฒน์ ยิ้มย่อง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของวัน จป. หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมาจากประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2528 โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2528 ซึ่งในประกาศนี้ กำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องมี จป. อย่างน้อย 1 คน ทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงถือเอาวันที่ 12 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวัน จป. นับถึงวันนี้ผ่านไป 36 ปี ซึ่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือ จป. มีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล ให้ลูกจ้างในสถานประกอบการกิจการทำงานด้วยความปลอดภัย ลดการประสบอันตรายจากการทำงาน บริหารจัดการและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ได้มาตราฐนตามที่กฎหมายความปลอดภัยกำหนด 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar