จังหวัดสระแก้ว Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสระแก้ว โดยจังหวัดสระแก้ว ใช้กลไกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในทุกระดับ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ และภาคีทุกภาคส่วน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ด้วยพลังความคิด พลังปัญญา พลังศรัทธา จัดตั้งกองทุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเป้าหมาย และร่วมกันดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคประชาชนให้เป็นรูปธรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว จึงได้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยกำหนดจุดดำเนินการนำร่อง (Kick Off ) หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ในวันนี้ มีผู้นำหมู่บ้านที่ยังไม่จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอวัฒนานคร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอวัฒนานคร และวิทยากรกระบวนการและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอวัฒนานครเข้าร่วม  กิจกรรมประกอบไปด้วยการประกาศมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นวาระจังหวัดสระแก้ว ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด สถานการณ์ยาเสพติด โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 (สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 2) และประชุมเชิงปฏิบัติสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 10 ขั้นตอน    
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar