ปลัด มท. เชิญชวน “ผู้ปกครองชาวสระแก้ว” จูงมือลูก ๆ หลาน ๆ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ระดับจังหวัด

ปลัด มท. เชิญชวน “ผู้ปกครองชาวสระแก้ว” จูงมือลูก ๆ หลาน ๆ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ระดับจังหวัด ร่วมเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งและมีความสุข พร้อมฝึกทักษะ พัฒนาการน้อง ๆ หนู ๆ เติบโตเป็นพลเมืองที่แข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา มีความกตัญญู และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว
.
วันนี้ (17 พ.ย. 66) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับทุกจังหวัดและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว โดยน้อมนำพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไป” และพระราชดำรัส “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อมุ่งทำให้ประชาชนคนไทยทุกช่วงวัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
.
“กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยาน “หนูน้อยขาไถชิงแชมป์ระดับจังหวัด” ในรูปแบบทางเรียบ (Racing) ระยะทาง 400 เมตร จำนวน 5 รุ่นอายุ ชาย/หญิง รวม 10 ประเภท ได้แก่ 1) รุ่นอายุ 3 ปี ชาย/หญิง (เกิดปี พ.ศ. 2564 - 2565) 2) รุ่นอายุ 4 ปี ชาย/หญิง (เกิดปี พ.ศ. 2563) 3) รุ่นอายุ 5 ปี ชาย/หญิง (เกิดปี พ.ศ. 2562) 4) รุ่นอายุ 6 ปี ชาย/หญิง (เกิดปี พ.ศ. 2561) และ 5) รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ชาย/หญิง (เกิดปี พ.ศ. 2559 - 2560) โดยในแต่ละอำเภอจะทำการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับอำเภอ ระยะทาง 200 - 400 เมตร เพื่อหาตัวแทนระดับอำเภอ ประเภทละ 5 คน จากทั้งหมด 10 ประเภท รวมอำเภอละ 50 คน ส่งรายชื่อมายังจังหวัดภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อทำการแข่งขันระดับจังหวัด ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ
.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ระดับจังหวัดสระแก้วในครั้งนี้ เกิดจากแนวความคิดที่กระทรวงมหาดไทยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กตั้งแต่อายุน้อย ๆ ได้รับการส่งเสริมจนเกิดความสนใจในการเล่นกีฬา โดยเฉพาะในส่วนของกีฬาจักรยาน เพราะเป็นกีฬาชนิดเดียวที่อนุญาตให้เด็กเล็ก สามารถมีส่วนร่วมในการแข่งขันระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ไปจนถึงระดับประเทศ และระดับโลกได้ เป็นการพัฒนาศักยภาพร่างกายในระดับขั้นพื้นฐานของกีฬาจักรยานที่เป็นกีฬาสากลซึ่งมีในมหกรรมกีฬาสำคัญ ๆ อาทิ กีฬาโอลิมปิคเกมส์ กีฬาเอเชียนเกมส์ และกีฬาซีเกมส์ ดังนั้น การจัดแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาวชนของประเทศได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการเล่นกีฬา เพื่อต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศในระดับกีฬาอาชีพต่อไป ซึ่งจะเกิดผลดีทั้งในแง่ของการสร้างนักกีฬาจักรยานอาชีพรุ่นใหม่ ที่จะสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ครอบครัว โรงเรียน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนการเสริมสร้างการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักเคารพกฎ ระเบียบ กติกา และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โดยที่ผ่านมาสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิสูจน์ผลงานโดยการมีกิจกรรมในหลาย ๆ เวทีต่อเนื่อง สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาโดยตลอด
.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดแข่งขันในครั้งนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันเสริมสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยได้คุ้นชินกับการออกกำลังกาย อันเป็นหนทางในการสร้างความสุขทั้งกายและใจอย่างแท้จริง นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังได้ขยายผลกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาชุมชน ได้มีจักรยานขาไถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สร้างวินัย และการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อให้เด็ก ๆ เหล่านี้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดี สร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป
.
“การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถ ไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ในด้านความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ที่จะช่วยส่งเสริมในการพัฒนาร่างกายและจิตใจของเด็ก ๆ ให้แข็งแรง โดยใช้จักรยานขาไถ ที่จะช่วยให้เด็กได้รู้จักการออกกำลังกาย การพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกายผ่านการบังคับใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งการสร้างความสุขทางด้านจิตใจ สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน และการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้ว การแข่งขันฯ นี้ ยังช่วยส่งเสริมความเข้มเเข็งของสถาบันครอบครัว ซึ่งถือเป็นสถาบันที่เป็นรากฐานสำคัญในการหล่อหลอม ขัดเกลา และพัฒนาคนให้เติบโตเป็นสมาชิกในสังคมที่ดี ดังนั้น การสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะนำมาซึ่งการมีกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว สร้างความรัก ความอบอุ่นร่วมกัน ก่อให้เกิดการหนุนเสริมครอบครัวเข้มแข็งและมีความสุข ซึ่งเป็นพื้นฐานและจุดเริ่มต้นที่ดีในการเสริมสร้างอนาคตของชาติ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ หรือการ Change for Good เพื่อสังคม ทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงวัฒนาถาวรอย่างยั่งยืนต่อไป โดยการแข่งขันฯ จะเปิดรับสมัครในเดือนธันวาคม 2566 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว โทร. 0918929624 , 0870999819 หรือ Facebook Fanpage “สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว” " นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย
.
การจัดการแข่งขันจักรยาน หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์จังหวัดสระแก้ว
"เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
📍ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว


image รูปภาพ
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ระเบียบข้อบังคับ การแข่งขันจักรยานขาไถ 2567.pdf |
แบบฟอร์มใบสมัคร และแบบอนุญาตยินยอม ล่าสุด.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar