จังหวัดสระแก้วเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดรุ่นที่ 1 ภายใต้การป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(29 พ.ย.) ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้วที่ 1 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา  โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 60 คนซึ่งการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสระแก้วรุ่นที่ 1 นี้มีระยะเวลารวม 12 วัน ซึ่งกำหนดระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ซึ่งการจัดฝึกอบรมดังกล่าวมีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนจะต้องทำการ Swab / APK จำนวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ผู้เข้าอบรมได้ทำการตรวจค้นหาเชื้อก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 1 วันในวันที่ 25 พฤศจิกายน และครั้งที่ 2 ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน และครั้งที่ 3 ดำเนินการตรวจเชื้อในวันที่ 6 ธันวาคม
สำหรับโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสระแก้วเป็นการดำเนินการโครงการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้เสพยาเสพติดโดยการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดเข้าถึงบริการบำบัดฟื้นฟูโดยมีการมีส่วนร่วมของ ครอบครัว สังคม ชุมชน ส่งผลให้เกิดการยอมรับและให้โอกาสโดยเน้นให้เกิดความตระหนักรู้ด้วยตัวเองสามารถจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมีความเข้าใจผู้อื่นเสริมสร้างแรงจูงใจในการเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar