จิตอาสาจัดสระแก้วร่วมกันพัฒนาแปลงต้นแบบ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำงหวัเภออรัญประเทศ

(18 พ.ย.) ที่ แปลงต้นแบบ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สุขประเสริฐ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา  โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกันปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ป่าและไม้ผล ปล่อยพันธุ์ปลา มอบพันธุ์ไก่บ้าน พันธุ์เป็ดเทศ มอบเมล็ดปอเทืองและผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดิน ให้แก่ นายพัฒนธรณ์ กรีพิมาย ซึ่งเป็นเจ้าของแปลงต้นแบบของอำเภออรัญประเทศ โดยมีพื้นที่ร่วมโครงการ1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 5 ไร่

สำหรับโครงการดังกล่าวนี้จังหวัดสระแก้วมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้ง 9 อำเภอ 37 ตำบล มีเกษตรกรเข้าร่วมจพนวน 818 ราย ซึ่งโครงการ1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มีจุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อนภาคเกษตรของจังหวัดในระดับชุมชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ให้มีความมั่นคงทางอาหารอีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดการเรียนรู้และต้นแบบการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรทฤษฎีใหม่”ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :