จังหวัดสระแก้วมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัวในช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019

( 9 พ.ย.) ที่ ห้องประชุมบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นผู้แทนมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัวในช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้โรงเรียนที่นักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับมอบ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาธิคุณ พระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว รวม 14 แห่ง ประกอบด้วย สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 2 แห่ง สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จำนวน 10 แห่ง และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว จำนวน 2 แห่ง เป็นจำนวน 579,780 บาท เพื่อให้สถานศึกษานำไปชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายซ่อมแซมในการปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar