องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว

( 8 พ.ย.) พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 
โดยเวลา 10.30 น. องคมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง  โอกาสนี้ ผู้แทนสำนักงาน กปร. สรุปผลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 16 โครงการ จากการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการที่ผ่านมา สามารถขับเคลื่อนโครงการไปแล้ว จำนวน 10 โครงการ มีโครงการที่แล้วเสร็จและสร้างประโยชน์แก่ราษฎรไปแล้ว เช่น  โครงการก่อสร้างฝายและขุดสระเก็บน้ำบริเวณบ้านภูไทรอันเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี โครงการฝายทดน้ำวังครกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี เป็นต้น 
โดยจังหวัดสระแก้ว มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 104 โครงการ แบ่งเป็นด้านแหล่งน้ำ 82 โครงการ ด้านการเกษตร 2 โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 2 โครงการ ด้านคมนาคม/สื่อสาร 1 โครงการ ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา 10 โครงการ และด้านบูรณาการ/อื่นๆ 6 โครงการ
    จากนั้น ผู้แทนกรมชลประทานได้รายงานสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและภาพรวมการดำเนินงานของโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
ต่อมาเวลา 13.45 น. คณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำแซร์ออ  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ติดตามและรับทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ำของโครงการฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรได้อย่างทั่วถึงทั้งภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร อ่างเก็บน้ำแซร์ออฯ  มีขนาดความจุ 2.09 ล้านลูกบาศก์เมตร เริ่มดำเนินการในปี 2561 โดยได้การสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)  เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการ ระบบไฟฟ้า และถนนภายในโครงการฯ ปัจจุบัน ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภค - บริโภค และการเกษตร ให้แก่ราษฎรตำบลแซร์ออ จำนวน 489 ครัวเรือน และเพิ่มพื้นที่ชลประทานในช่วงฤดูฝน จำนวน 4,740 ไร่ และช่วงหน้าแล้ง จำนวน 898 ไร่ 
    จากนั้น องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่บ้านนายย่อม เงินหล่อ เกษตรกร ม.11 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแซร์ออ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :