วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 จังหวัดสระแก้ว

(29 ต.ค.) ที่ บริเวณศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงงานในด้านการบำรุง ดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เกิดความเสื่อมโทรมจากการบุกรุกพื้นที่และการลักลอบตัดไม้ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 ได้อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 ให้ใช้ชื่อว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”  ในวันนี้จังหวัดสระแก้วจึงได้จัดกิจกรรมในการบุรุงดูแลรักษาต้นไม้ การพรวนดินใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลงและตัดกิ่งไม้ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :