จังหวัดสระแก้วจัดโครงการยกระดับความสามารถทางการแช่งข้นและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจร่วมในธุรกิจการผลิตโคเนื้ออย่างยั่งยืน เมืองชายแดนไทย-กัมพูชา

( 22 มี.ค.) ณ เขาอีด่างฟาร์ม ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับความสามารถทางการแช่งข้นและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจร่วมในธุรกิจการผลิตโคเนื้ออย่างยั่งยืน เมืองชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมด้วย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ผู้แทนมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วผู้แทนหน่วยงานราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วม
    สำหรับโครงการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจร่วมในธุรกิจการผลิตโคเนื้ออย่างยั่งยืน เมืองชายแดนไทย-กัมพูชา ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายพัฒนาให้จังหวัดสระแก้วเป็นเมืองแห่งปศุสัตว์ที่สำคัญ เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งและลักษณะพื้นที่เหมาะสม เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชื่อมต่อกับประเทศกัมพูซาและเวียดนาม มีศักยภาพในการพัฒนาอุดสาหกรรมโคเนื้ออย่างครบวงจร ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชนและเพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจร่วมในธุรกิจการผลิตโคเนื้ออย่างยั่งยืน เมืองชายแดนไทย-กัมพูชา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้เลี่ยงโคเนื้อในพื้นที่เมืองชายแดนให้มีความสามารถในการแข่งขัน โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ/สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเนื้อต้นน้ำเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวขุนคุณภาพ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับวัวเนื้อ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ ผู้ที่สนใจได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดงความคิดเห็นในการขับเคลื่อนโครงการต่อไป ฯ 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar