จังหวัดสระแก้วจัดพิธีถวายราชสักการระและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทย

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยโดยภายในพิธีดังกล่าวได้มีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวถวายราชสดุดี อ่านสารในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 ขึ้น ถือเป็นต้นแบบของการดำเนินงานสุขาภิบาล ต่อมา ทรงมีพระบรมราชโองการยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม เป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ราชการ เป็นการวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแกนหลักในพัฒนาท้องถิ่น บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar