จังหวัดสระแก้วจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567


    ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว หมู่ ๖ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖7 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือที่ เรียกว่างานวัน Field Day เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งการให้บริการการเกษตร จากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
    สำหรับการจัดงาน Field day เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ที่มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ คือช่วงเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่นับเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นโอกาสที่ดี  ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ Field Dayการพัฒนาศักยภาพการผลิตมันสำปะหลัง และบริการการเกษตร จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มตันฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๗
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar