จังหวัดสระแก้วเปิดมหกรรมการออม 50 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

(8 มี.ค.) ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดมหกรรมการออม 50 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งกิจจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 50 ปี วันที่ 6 มีนาคม 2567 การจัดนิทรรสการแสดงความสำเร็จของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและการส่งเสริมการออมภาคประชาชนโดยภาคีเครือข่าย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เครือข่าย OTOP เครือข่ายโคก หนองนา จังหวัดสระแก้ว บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสระแก้วและการจัดเวทีเสวนา “ความสำเร็จของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”และประกาศนียบัตรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นระดับจังหวัด สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นระดับจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คณะกรรมการหรือสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม 
สำหรับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้คนในหมู่บ้าน ชุมชนร่วมกันออมเงินเพื่อเป็นแหล่งทุนสำคัญของหมู่บ้านและชุมชน โดยใช้หลักคุณธรรม 5 ประการ เป็นแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มและยังใช้ “สัจจะออมทรัพย์” เป็นเครื่องมือในการสร้างวินัยการออมเงินของสมาชิก ให้เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพแก้ไขปัญหาความยากจนและลดปัญหาหนี้สินของสมาชิก ให้เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ แก้ไขปัญหาความยากจนและลดปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar