จังหวัดสระแก้วประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูณรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน ระดับจังหวัด

ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูณรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน ระดับจังหวัด เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหายากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้ทุกพื้นที่ ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ได้อย่างเป็นรูปธรรม ” โดยใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP เป็นข้อมูลหลักในการดำเนินการขจัดความยากจนและเหลื่อมล้ำรวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เติมเต็มในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ ร่วมแก้ปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤต  เยี่ยมบ้านและพัฒนานคนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP โดยรายงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาคนทุกระบบในช่วงวัยในระบบ TPMAP 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar