จังหวัดสระแก้วจัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นภาคตะวันออก ปี 2567 ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

ที่ แปลงใหญ่อ้อยตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานณณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นภาคตะวันออก ปี 2567 โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะเน้นในพื้นที่ปลูกอ้อย โดยกิจกรรมในงาน ได้เป็นเป็น 3 ส่วน ได้แก่ สถานีการเรียนรู้ 5 สถานี การจัดนิทรรศการ องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร พร้อมทั้งเกษตรกรที่มาร่วมงานกล่าวสัตยาบันกสนหยุดเผาในพื้นที่เกษตร 
สำหรับการจัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นภาคตะวันออก ปี 2567 ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว บริษัทเอกชน สมาคมต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดงานเพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นที่การเกษตรและนำเสนอแนวทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา อีกทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่ การทำเกษตรแบบปลอดการเผา โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน ผู้ปลูกข้าวและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 800 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar