จังหวัดสระแก้วพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสระแก้ว

ที่ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายภูมิวัชร อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสระแก้ว โดยการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ได้ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566 จำนวน 3 ราย โดยสำนักงานพัฒนาสังคมฯได้ลงพื้นที่และสัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ซึ่งในวันนี้คณะอนุกรรมการฯพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566 จำนวน 1 คน ได้แก่ นางมาลี ชาญเชี่ยว เสนอชื่อโดย โรงพยาบาลอรัญประเทศ ได้รับการเสนอชื่อไปยังสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สำหรับการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสระแก้ว สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2566 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 ซึ่งกิจกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นเป็นกิจกรรมในการจัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อเป็นการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเป็นแบบฉบับที่ดีให้ปรากฎแก่สาธารณชนและเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันสำคัญยิ่งของสตรีผู้ที่เป็นแม่
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar