จังหวัดสระแก้วเชิญทุกภาคส่วนประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 20 ปี พ.ศ. 2566 - 2585

ณ หอประชุมปางสีดา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 20 ปี พ.ศ. 2566 – 2585 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 กำหนดให้จังหวัดจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 60 ปี เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พร้อมทั้งกำหนดให้จัดการประชุมโดยให้มีตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชนเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ที่จัดทำขึ้น ซึ่งการประชุมฯในวันนี้ใด้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญทุกภาคส่วนมาร่วมระดมความคิดเห็นและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 20 ปี พ.ศ. 2566 - 2585 ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้วตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ต่อไป โดยมีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ซึ่งจะได้รับฟังการนำเสนอร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 20 ปี พ.ศ. 2566 - 2585ซึ่ งจะถ่ายทอดในแต่ละช่วง ๕ ปี โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา) และเข้าร่วมการระดมความคิดเห็นต่อร่างเป้าหมายฯ ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเกษตร การค้าชายแดนการท่องเที่ยว และความมั่นคงขายแดน ซึ่งจังหวัดสระแก้ว โดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสระแก้ว จะได้นำร่างเป้าหมายฯ ดังกล่าว ไปปรับปรุงให้สมบูรณ์และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar