จังหวัดสระแก้วนำคณะทำงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ

นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำคณะทำงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำบีงบประมาณ พ.ศ. 2566และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 โครงการ โดยเริ่มจากที่ อุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณน้ำตกปางสีดาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติปางสีดาให้มีห้องน้ำที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อต่อการบริการแก่นักท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หลังจากนั้นลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล่อนปลอดภัยในโรงเรือนอัจฉริยะ จำนวน 2 จุดได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรนาข้าว บ้านหนองเตียน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วและวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อนดิน บ้านเนินผาสุก ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการฯให้เกษตรกรพัฒนาสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย เข้าถึงเทคโนโลยีและวัตกรรมใหม่นำมาพัฒนาในการผลิตเมล่อนและสินค้าเกษตรและในช่วงบ่ายลงพื้นที่ติดตามปรับปรุงถนนลาดยางสาย สก.5043 แยกถนนทางหลวงชนบท สก.3087-น้ำตกเขาตะกรุบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงระหว่างภาคกลางและภาคตะวันนออกให้มีการคมนาคมแหล่งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรอย่างสะดวกปลอดภัยและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจากกการเดินทางและการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและยั้งยืน สำหรับการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสระแก้วได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำบึงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตรวจติดตาม กำกับ ดูแล และเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้บรรจุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ได้วางไว้
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar