จังหวัดสระแก้วลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ระดับจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13-15 และรุ่นอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการรับทุนดังกล่าว ซึ่งจังหวัดสระแก้วได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13-15 ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 ราย แบ่งเป็นในพื้นที่อำเภอตาพระยา 2 ราย อำเภอวัฒนานครและอำเภอเมืองสระแก้ว 1 รายและอำเภอวังน้ำเย็น 2 ราย โดยการลงพื้นที่เป็นการติดตามและให้การสนับสนุนช่วยเหลือในกรณีที่นักเรียนทุนมีปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งด้านการเรียน การเจ็บป่วยและชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วได้มอบทุนการศึกษาด้วย
สำหรับโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)” ทรงนำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยที่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนสำเร็จปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน อันเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย รวมทั้งมีกลไกคณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ร่วมดำเนินการคัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากทุกจังหวัด เพื่อเข้าสู่การพิจารณากลั่นกรองให้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รวมทั้งติดตามดูแลนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ตลอดระยะเวลาที่เป็นนักเรียนทุนพระราชทานฯ จนสำเร็จการศึกษา และติดตามการทำงานการบำเพ็ญประโยชน์ทำจิตอาสาเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar