จังหวัดสระแก้วมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากรถใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางสาวจตุพร พูลแสง ขนส่งจังหวัดสระแก้ว สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วและส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  ซึ่งการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมขนส่งทางบก สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยมาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์และโรงพยาบาลเป็นผู้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวัน  โดยในวันนี้จังหวัดสระแก้วมีผู้รับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ จำนวน 12 ราย ประกอบด้วย รถนั่งคนพิการ จำนวน 10 คัน เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ จำนวน 10 อัน เตียงนอน ชนิด 3 ไก จำนวน 1 เตียง ที่นอนลม จำนวน 1 หลัง ขาเทียม จำนวน 1 ขาและหัวลากรถวีลแชร์ จำนวน 1อัน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 576,500 บาท โดยอุปกรณ์ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญว่ามีความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูร่างกายให้ดีขึ้น สามารถ อำนวยความสะดวกต่อการดำ เนินชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้ใกล้เคียง กับบุคคลทั่วไป อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar