จังหวัดสระแก้วจัดพิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทยและงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยร่วมกันขับเคลื่อนงาน และ ร่วมกันนำศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ รักษา ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ

(30 ต.ค.) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ชั้น ๔ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และ พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย จังหวัดสระแก้ว ซึ่งกิจกรรมในงานจัดให้มี นิทรรศการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย และนำเสนอผลงานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ แพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และหมอพื้นบ้านเข้าร่วม 
สำหรับจังหวัดสระแก้วได้สืบสานภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มาตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๒๕ หรือประมาณ ๔๑ ปีมาแล้ว โดยแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้ำเย็น ได้วางรากฐาน อันมั่นคง และได้มีการสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน ได้นำองค์ความรู้ต่างๆ มาดูแลสุขภาพประชาชนจังหวัดสระแก้วมาอย่างยาวนานการจัดงานวันไหว้ครูแพทย์แผนไทยในวันนี้ ถือว่าเป็นการสืบสานภูมิปัญญาและธำรงรักษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ เป็นการสืบสานประเพณี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ที่สำคัญถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มของชาวแพทย์แผนไทย พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนงาน และ ร่วมกันนำศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ รักษา ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนซาวจังหวัดสระแก้ว
น.พ.สมคิด ยืนประโคน ผู้อำนวยการโรงวพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เปิดเผยว่า วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ ๒๙ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ และเห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย" แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า รัชกาลที่ ๓ ที่มีพระราชกรณียกิจสำคัญยิ่ง ทรงรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย มาเผยแพร่ในวงกว้าง ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐานสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศในปัจจุบันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วจึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น อีกทั้งภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมายาวนาน เป็นศาสตร์ที่ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกายจิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar