จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566


(25 ต.ค.) ณ แปลงไผ่สีสุก หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช และ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ มีการมอบกล้าไม้ป่าให้กับผู้นำชุมชน เพื่อนำไปปลูกเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จิตอาสาบำรุงรักษาต้นไผ่สีสุกทรงปลูกและต้นไผ่ พร้อมทั้งการจัดทำแนวกันไฟ เพื่อเป็นการป้องกันไฟป้าในฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา เครือข่ายภาคประชาชน และจิตอาสา จำนวนกว่า 300 คนเข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุด ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ อีกทั้งแปลงไผ่สีสุก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตะเดียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็นแหล่งสวนไผ่สีสุกแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เกิดขึ้นตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศิลปาชีพในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ โดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ทรงปลูกต้นไผ่สีสุกไว้เป็นที่ระลึก เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไผ่ รวมถึงมีแปลงสาธิตการปลูกไผ่สีสุกและไผ่ชนิตต่าง ๆ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นไผ่ และแจกจ่ายขยายพันธุ์ไผ่สีสุกแก่ประชาชนด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar