ป.ป.ช. สระแก้ว แถลงข่าวการปราบการทุจริต ประจำปี 2566

นายหิรัญ ไชยกันยา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว แถลงข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ ด้านปราบปรามการทุจริต ด้านป้องกันการทุจริต และด้านตรวจสอบทรัพย์สิน อำเภอที่มีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนมากที่สุด อำเภออรัญประเทศจำนวน 20 เรื่อง รองลงมาอำเภอเมืองสระแก้ว จำนวน 16 เรื่อง อำเภอเขาฉกรรจ์ จำนวน 13 เรื่อง ตามลำดับ ประเภทเรื่องกล่าวหาร้องเรียน ได้แก่ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจำนวน 39 เรื่อง ทุจริตโครงการ/งบประมาณ จำนวน 9 เรื่องที่ดิน/ที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 7 เรื่อง หน่วยงานที่มีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนมาก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 32 เรื่อง หน่วยงานรัฐ 14 เรื่อง เรื่องตรวจสอบเบื้องต้น จำนวน 84 เรื่อง ผลการดำเนินงานในภาพรวมเรื่องเสนอไต่สวน ผ่านคณะอนุกรรมการฯ 16 เรื่อง เรื่องคดีไต่สวนอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 7 เรื่อง เรื่องระหว่างการพิจารณาของศาล 4 เรื่องและเรื่องที่ศาลมีคำพิพากษา 2 เรื่อง

สำหรับด้านป้องกันการทุจริต : ผลงานการเฝ้าระวัง/ป้องปรามการทุจริตในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และด้านตรวจสอบทรัพย์สิน : ดำเนินการแล้วจำนวน 145 บัญชี แยกเป็น ตรวจสอบปกติ 135 บัญชี ตรวจสอบยืนยัน 7 บัญชี และตรวจสอบเชิงลึก 3 บัญชี เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติกรณีจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสุวรรณา จันทกุมาร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว//ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ ภาพ - ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar