จังหวัดสระแก้วจัดพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ

ที่ อาคารแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566 แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 103 ทุนๆละ 5,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 515,000 บาท โดยมีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยภาคเอกชน คณะกรรมการ ครู อาจารย์ ผู้ปกครองและส่วนราชการเข้าร่วมพิธี
สำหรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิ ทรงมีพระเมตตาห่วงใยต่อเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ยากไร้ทางสังคม อีกทั้งทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือบุคคลออทิสติก สมควรจะได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงเท่าเทียม จึงทรงพระกรุณาประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียน ก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม ทะเบียนเลขที่ กท 1410 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวของเด็ก ให้ครอบครัวผู้ปกครองได้นำเงินสนับสนุนการศึกษาไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางกาย ทางความคิด สติปัญญา ซึ่งจะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถที่จะช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้นต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar