ผู้ว่า ฯสระแก้ว นำผู้บริหารทุกภาคส่วนปรับแผนพัฒนาจังหวัด รับรัฐบาลใหม่ สนองความต้องการของประชาชน

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำผู้บริหารทุกภาคส่วนของจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2566 - 2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ช่วงวันที่ 5 - 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสากิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วมการประชุม จำนวน 130 คน โครงการดังกล่าวจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้วรวมถึงการร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 20 ปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ในโอกาสเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้บรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาจังหวัด และปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้กล่าวถึงความสำคัญและกลไกของหลักการบริหารราชการส่วนภูมิภาค รวมถึงหลักการสำคัญที่หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงาน 4 หลักการสำคัญ ประกอบไปด้วย 1. พื้นที่ 2. คน 3. ผลผลิต และ 4. การมีส่วนร่วม ซึ่งทั้งสี่หลักการดังกล่าวถือเป็นหัวใจสำคัญและจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar