จังหวัดสระแก้วจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน

( 22 ส.ค.) ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างจังหวัดสระแก้ว กับมหาวิทยาลัยบูรพา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสระแก้ว เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับจังหวัดสระแก้ว ในการพัฒนาระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยส่งสริมสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดให้มาร่วมพัฒนาจังหวัดสระแก้ว อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยเฉพาะในสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพที่ ขาดแคลน เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร รังสีการแพทย์ พยาบาล และ เพื่อวางแนวทางในการสร้างโอกาสทางการศึกษาในสาขาวิซาชีพอื่นๆและ ชุดที่ ๒ คือ บันทึกข้อตกลงยกระดับความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กสระแก้วในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กสระแก้วในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยหลัก ๔ H คือ เก่ง (Head) ดี (Heart) มีทักษะ (Hand) และแข็งแรง (Health) ภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน เพื่อให้เด็กสระแก้วมีคุณภาพชีวิตที่ดี เติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยความร่วมมือบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน
นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จังหวัดสระแก้วได้กำหนดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒ ชุด สำหรับชุดที่ ๑ คือ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างจังหวัดสระแก้ว กับ มหาวิทยาลัยบูรพา และชุดที่ ๒ คือ บันทึกข้อตกลงยกระดับความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กสระแก้วในศตวรรษที่ ๒๑การลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสระแก้วในวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานทางวิชาการ และภาคประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือเชิงพื้นที่อย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar