สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้วจัดงานดอกแก้วบานเพื่อผู้สูงอายุ 

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงานดอกแก้วบานเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว มีผู้สูงอายุทั้ง 9 อำเภอ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วม กิจกรรมมีการพบปะสังสรรค์ ร่วมรับประทานอาหาร การแสดงของผู้สูงอายุของแต่ละอำเภอ การทอดผ้าป่าสมทบทุนเข้ากองทุนสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้วเพื่อใช้ในกิจกรรมของสมาคม ฯ 

นายวีระเดช กุลวัฒน์ นายกสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว  กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสูงสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในปี 2567 ที่จะมีผู้สูงวัยถึงร้อยละ 20 ขึ้นไป สำหรับจังหวัดสระแก้วขณะนี้มีผู้สูงอายุถึง 94,000 คน คิดเป็นร้อยละ16.80 ของประชากรในจังหวัด ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย รองรับเป็นสังคมผู้สูงอายุ  สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 6 กันยายน 2565 พัฒนามาจากสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ มี 117 ชมรม สมาชิก 28,000 ราย การจัดกิจกรรมวันนี้เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้สุงอายุที่มีความเดือดร้อน เพื่อเป็นต้นทุนการพัฒนากลไกสมาคมผู้สูงอายุของจังหวัดสระแก้วให้เข้มแข็ง เป็นพลังส่งเสริมผู้สูงวัย ทั้งด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และการศึกษาให้ทันกับเทคโนโลยี และจัดให้ผู้สูงวัยได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนสนุกสนาน ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีขึ้น

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า  รัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กร เครือข่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมสร้างสังคมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพที่ดี และชื่นชมการจัดงานของสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้วในวันนี้ กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญผู้สูงอายุเสมอมาที่เป็นต้นทุนของสังคม สามารถนำความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือเพื่อน ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่าและชราอย่างมีคุณภาพ // ดุลยศักดิ์  ไชยรัตน์ ส.ปชส.สระแก้ว ภาพ - รายงาน 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar