จ.สระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ ฯงบประมาณ ปี 2566

เมื่อ 15 มิ.ย. นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะทำงาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล่อนปลอดภัยในโรงเรือนอัจฉริยะ ที่กลุ่มแปลงใหญ่จิ้งหรีด ตําบลหนองแวง หมู่ที่ 2 อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว และวิสาหกิจชุมชนเมล่อน - แคนตาลูปบ้านหนองแอก หมู่ที่ 4 ตําบลหนองม่วง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 2.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สก.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 348 – บ้านคลองตะเคียน อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 3.โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย 1R ฝายคลองกะวัดกองใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านวังไผ่ ตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 

ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้วได้จัดสรรงบประมาณ ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล่อนปลอดภัยในโรงเรือนอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ การรวมกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนให้มีความเข้มแข็ง จำนวน 40 กลุ่ม งบประมาณ 8 ล้านบาท กระจายอยู่ทุกอำเภอ มีการก่อสร้างโรงเรือนพลาสติก ระบบแสงอาทิตย์ ระบบควบคุมการให้น้ำ เมล็ดพันธุ์เมล่อนและปัจจัยการผลิต การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การปลูกเมล่อยและศึกษาดูงานของเกษตรกร จำนวน 200 คน มีสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการ


สำหรับโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สก.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 348 – บ้านคลองตะเคียน อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 5 กิโลเมตร งบประมาณ 30 ล้านบาท มีแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรได้สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ใช้เส้นทางนี้ไปเที่ยวชมอุทยานปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสระแก้ว // ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ ส.ปชส.สระแก้ว : ภาพ - ข่าว
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar